Algemene voorwaarden

B4Y Services is de handelsnaam van B4Y Management een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid, welke als doelstelling heeft het verlenen van diensten voor verzekeringen in de ruimste zin van het woord.

Deze algemene voorwaarden gelden voor alle opdrachten van de opdrachtgever aan B4Y Management B.V.

Uitsluitend B4Y Management B.V. geldt tegenover de opdrachtgever als opdrachtnemer.

De artikelen 7:404 (dat een regeling geeft voor het geval het de bedoeling is dat een opdracht door een bepaalde persoon wordt uitgevoerd) en 7:407 lid 2 (dat hoofdelijke aansprakelijkheid vestigt voor het geval waarin aan twee of meer personen een opdracht wordt gegeven) van het Burgerlijk Wetboek blijven buiten toepassing.

Iedere aansprakelijkheid van B4Y Management B.V. is beperkt tot het bedrag dat in een voorkomend geval uit hoofde van de door haar gesloten beroepsaansprakelijkheidsverzekering wordt uitbetaald, vermeerderd met het bedrag van het eigen risico dat volgens de polisvoorwaarden niet ten laste van de verzekeraar(s) komt. Iedere aansprakelijkheid van B4Y Management B.V.is bovendien beperkt tot driemaal de vergoeding die door B4Y Management B.V. aan de cliënt in rekening is gebracht, ter zake van de opdracht waaruit de schade is voortgekomen.

Een vordering tot vergoeding van schade dient uiterlijk binnen 12 maanden nadat opdrachtgever de schade heeft ontdekt of redelijkerwijze had kunnen ontdekken schriftelijk bij B4Y Management B.V. te zijn ingediend, bij gebreke waarvan het recht op schadevergoeding vervalt.

B4Y Management B.V. zal bij het inschakelen van derden zoveel mogelijk tevoren overleggen met de opdrachtgever en in ieder geval bij de selectie van derden de nodige zorgvuldigheid in acht nemen. B4Y Management B.V. is niet aansprakelijk voor schade veroorzaakt door derden. B4Y Management B.V. is door de opdrachtgever gemachtigd eventuele aansprakelijkheidsbeperkingen van derden namens de opdrachtgever te aanvaarden. De opdrachtgever vrijwaart B4Y Management B.V. alle aanspraken van derden, de redelijke kosten van juridische bijstand daaronder begrepen, die op enige wijze samenhangen met de werkzaamheden voor de opdrachtgever verricht, tenzij één en ander het gevolg is van grove nalatigheid of opzettelijke misdraging van de kant van B4Y Management B.V..

De rechtsverhouding tussen de opdrachtgever en B4Y Management B.V. is onderworpen aan Nederlands recht. Geschillen zullen uitsluitend worden beslecht door de bevoegde Nederlandse rechter. Tenzij anders en schriftelijk overeengekomen, zal het honorarium worden berekend aan de hand van het aantal gewerkte uren vermenigvuldigd met jaarlijks vast te stellen uurtarieven. Door B4Y Management B.V. gemaakte onkosten zullen separaat in rekening worden gebracht.

Reiskosten worden doorbelast tegen 40 cent per kilometer. Ter dekking van algemene kantoorkosten (zoals porti, telefoon-, fax-en kopieerkosten e.d.) zal een percentage van het honorarium in rekening worden gebracht. Alle bedragen zijn exclusief omzetbelasting.

De werkzaamheden worden in principe maandelijks aan de opdrachtgever in rekening gebracht met een betalingstermijn van 14 dagen, te rekenen vanaf de datum van de declaratie. Bij gebreke van tijdige betaling is B4Y Management B.V. gerechtigd de wettelijke rente in rekening te brengen.

Alle kosten, van welke aard ook, ter zake van incasso zijn voor rekening van de opdrachtgever.