Disclaimer

Hoewel bij de realisatie van deze website de grootst mogelijke zorgvuldigheid wordt betracht, bestaat altijd de mogelijkheid dat bepaalde informatie na verloop van tijd verouderd of niet meer juist is. B4Y Services, zijnde de handelsnaam van B4Y Management B.V., is niet aansprakelijk voor de gevolgen van activiteiten die worden ondernomen op basis van deze site.

Alle intellectuele eigendomsrechten op deze website komen uitsluitend toe aan B4Y Management B.V. of haar toeleveranciers. Behoudens de in of krachtens de Auteurswet 1912 gestelde uitzonderingen, mag niets van deze website worden verveelvoudigd of openbaargemaakt zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van B4Y Management B.V..

Aanvragen voor toestemming of voor verdere informatie dient u te richten aan

B4Y Management B.V.
Plantraam 4
1906 VK Limmen

Bepaalde verwijzingen in deze website voeren naar informatiebronnen die door derden worden bijgehouden en waarover B4Y Management B.V. geen controle heeft. Wij dragen dan ook geen verantwoordelijkheid voor de nauwkeurigheid of enig ander aspect van de informatie op die servers.